Saturday, March 7, 2015

My Beloved Husband Ko Zin

က်မ ကို ဖုန္းမဝယ္ရေသးဘူးလုိ ့ လိမ္ညာျပီး  ဖုန္းအသစ္နဲ ့ပြားေနတဲ့အခ်ိန္ မိသြားေသာပံု အဟီး
ဒါေလးက ဖုန္းအေဟာင္း

No comments: